onsdagen den 23:e februari 2011

Nya ägardirektiv till Norrenergi

Fullmäktige i Sundbyberg har den 21:a februari beslutat om nya ägardirektiv till Solna och Sundbybergs bolag Norrenergi.

Det som har hänt i och med den nya styret i Sundbyberg är att planerna på ett kraftvärmeverk i Kymlinge är nerlagda (åtminstone för fyra år framåt). För att hitta en alternativ plan för Norrenergi har en konsult tagits in och som har analyserat läget. Konsultens rekommendationer till kommunerna är att göra nyinvesteringar i de befintliga anläggningar som finns i Solna och Sundbyberg. Detta för att säkerställa bolagets framtida utveckling. De skriver i sin rapport att "Fokus i dessa beslut bör läggas på att möta behovet av kapacitetshöjning till följd av ägarkommunernas planerade tillväxt, att minska miljöbelastningen samt att klara Norrenergikoncernens finansiella situation. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att närmare utreda samverkan med andra aktörer."

Så i måndags beslutades om ett inriktningsbeslut där man moderniserar och utvecklar befintlig produktionskapacitet.

Kristdemokraterna och Centerpartiet som numera sitter i styret i Sundbyberg biföll beslutet.
Folkpartiet biföll beslutet men lade också ett "särskilt yttrande" tillsammans med Moderaterna. Folkpartiet anser att själva tjänsteskrivelsen är otydlig då man i det näst sista stycket både nämner kraftvärmeverk och skriver att intentionen ska vara att Sundbybergsverket ska avvecklas med start 2014. Det verkar väldigt orealistiskt att lägga ner Sundbybergsverket 2014 - strax efter att man gjort en investering i 100 miljonersklassen.

Folkpartiet och Moderaternas särskilda yttrande:

Staden måste vara tydlig

Staden ger Norrenergi i uppdrag att utreda de investeringar som Neuman & Nydahl AB sammanställt på uppdrag av Sundbybergs stad och Solna stad.
Våra partier anser det prioriterat att Norrenergi når en ekonomiskt och mil-jömässigt hållbar energiproduktion och ser positivt på att gå vidare med Neuman & Nydahls rapport.
Denna rapport förordar investeringar i såväl Solnaverket som Sundby-bergsverket. Vi finner det därför oroande att tjänsteskrivningens sista stycke innehåller formuleringar som går på tvärs mot de direktiv som ges i ärendet. Det skapar osäkerhet kring bolagets framtid. Staden måste vara tydlig gentemot Norrenergi.
Våra partier oroas av att det socialdemokratiska styret inte ger klara besked angående kraftvärmeproduktion i Kymlinge.
Moderaterna och Folkpartiet säger nej till de presenterade planerna på ett kraftvärmeverk i Kymlinge, och önskar samma tydlighet av det socialdemokratiska styret.

tisdagen den 24:e augusti 2010

Miljöpartiets vilseledande valinformation

En av de största frågorna som debatteras i Sundbyberg inför valet är så klart Kymlinge och Kraftvärmeverk. Vi kan notera att Miljöpartiet i sitt lokala material säger att man vill bygga kraftvärmeverk "vid Kista trafikplats". Man försöker alltså flytta fokus från Kymlinge till att det bara är en liten plätt vid den nya trafikplatsen som ska bebyggas med kraftvärmeverk. Det nämns ingenting om hur stort område som kommer att tas i anspråk för kraftvärmeverk, infrastruktur och kontorsbyggnader.

Kraftvärmeverket kommer ta i anspråk stora arealer av norra Kymlinge, lägg därtill vägar och kontor. Det är inget litet område precis vid "Kista trafikplats"...

fredagen den 28:e maj 2010

Debatt i landstingsfullmäktige

I Landstingsfullmäktige den 12 maj debatterades RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholms län). Stefan Bergström, centerpartist från Sundbyberg, tog även upp Kymlinge-frågan i denna debatt. Detta var hans inlägg:

Ordförande, ledamöter, åhörare! Vi har tidigare i debatten
hört flera miljöpartister prata sig varma för de gröna kilarna. Jag betvivlar inte på något sätt ert engagemang - tvärtom. Men ni har ett problem.

För att ett parti ska kunna vara trovärdigt i en fråga krävs att det gröna bandet mellan olika nivåer hänger ihop. Men det gör det inte riktigt inom Miljöpartiet.

Kymlinge, som både Stella Fare och Lars Carlsson så förtjänstfullt nämnde tidigare, är Sundbybergs enda stora grönområde, och området ingår också i Järvakilen. Kymlinge är också ett av länets populäraste grönområden för både friluftsliv och rekreation, och dess betydelse kommer att öka än mer i framtiden.

Där vill just Miljöpartiet bygga ett stort kraftverk som kräver 40 långtradartransporter per dygn. Miljöpartiet har också lokalt, tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, i den nya översiktsplanen för Sundbyberg öppnat upp för att bygga en mur av kontorsbyggnader rakt igenom Järvakilen vid gränsen mot Järvafältet.

Jag konstaterar således att miljöpartisternas vackra och ibland stora ord här i landstingsfullmäktige om de gröna kilarna faller platt till marken i Sundbyberg, där Miljöpartiet i stället för att följa sitt vallöfte 2006 om att göra ett naturreservat av hela Kymlinge vill bygga både kraftverk och kontorsmur mitt i Järvakilen.

onsdagen den 12:e maj 2010

Bullerplank utmed nya E18

Det har kommit frågor till oss angående bullerproblematiken upp i det nordöstra hörnet av Kymlinge, där man nu bygger en ny trafikplats.

Detta område kommer i viss mån även i framtiden att störas av buller. Vi tror dock att den naturliga topografin och skogen i kombination med bullerplank kommer göra området relativt fritt från buller och fortsättningsvis vara ett attraktivt område för friluftsutövare.
Trafikverket kommer att sätta upp bullerplank på båda sidor av Kymlingelänken (information om detta finns på deras hemsida daterad 2010-03-23).

Att områdets attraktionskraft skulle minska pga den nya trafikplatsen är bara ett argument från de rödgröna i Sundbyberg för att kunna sätta igång med exploateringen av Kymlinge. Och om det skulle hända - då ökar garanterat bullret i hela Kymlinge. Betänk att vi pratar ett 40-tal långtradare som ska komma fram till kraftvärmeverket varje dygn med bränsle!

tisdagen den 27:e april 2010

Kymlingestenen kommer att återbördas till Kymlinge

På kommunfullmäktige i Sundbyberg i går kväll, 26 april, behandlades Folkpartiets motion om den så kallade Kymlingestenen.

I det skriftliga svaret på Folkpartiets motion om att flytta tillbaka Kymlingestenen till Kymlinge (från Rissne) var svaret att kostnaden var för hög (ca 15000 kr) och att man ska invänta omgestaltningen av Rissne torg.

Nu när det finns planer för Rissne och att stenen måste flyttas på grund av dessa valde den avgående kommunstyrelsens ordförande Helene Hellmark Knutsson att ändra sitt tidigare svar till att faktiskt bifalla motionen. Det ser alltså ut som om att Kymlingestenen ska få komma hem!

Folkpartiet i Sundbyberg har motionerat om flytten en gång tidigare, år 2000. I den motionen angavs lite historik runt stenen. Här är ett avsnitt ur den motionen:


Flytta Kymlingestenen-älvstenen i Rissne - till Kymlinge!

Kymlingestenen- älvstenen i Rissne centrum- flyttades hundra år sedan från dåvarande Spånga socken (vari Kymlinge ingick) till Skansen. Det var ett omfattande dagsverke stenflyttarna utförde måndagen den 6 mars 1899. Först att, pulsande i den djupa snön, med spett och bommar tum för tum väga upp den 5 ton tunga stenen och låta den rulla ner på en extra kraftig hemmabygd drög. Sedan spänna för hästarna och påbörja färden i den svagt lutande svackan ner mot vägen. Där göra en lov åt höger och möta det första motlutet på vägen förbi Killingtorp, över rälsen på Uppsalabanan fram till Linvävarkrogen. Där blev det kankse färdknäpp för karlarna och en hötapp för hästarna, innan de fortsatte slädfärden. Mot kvällen piskades hästarna uppför backen vid Skansen genom Bellmansroporten till Offerholmen, där stenen vältrades av.

Citat ur Dagens Nyheter den mars 1899:

” Älvstenarna på Skansen
I måndags flyttades, med vederbörligt tillstånd av Kunglig vitterhets-,historie och antikvitetsakademien till Skansen, en av vårt lands allra märkligaste ” älfstenar” eller ”älfkvarnar” den bekanta Kymlinestenen, som stått på ett berg på Kymlinge ägor i Spånga socken i Uppland.
Forslingen, som skedde med 4-6 hästar, gick tack vare det präktiga slädföret lyckligt och stenen har nu fått sin skyddade plats på Offerholmen”.

Nu har Kymlingestenen varit i en ”exil” från sin berghäll i Kymlinge ättehaga i mer än 100 år. Först i fågeldamm på Skansen i ca 90 år och sedan vid en plaskdamm i Rissne centrum i ca 11 år. Till berghällen i Kymlinge kom stenen troligen under vår senaste istid som ett flyttblock, ditfört av inlandsisen, innan isen för 10 440 år sedan smalt och lämnade Spånga.

onsdagen den 31:e mars 2010

Fullmäktigedebatten i Sundbyberg

Ett bra referat från fullmäktigedebatten i Sundbyberg finns på Mattias Lönnqvists blogg.

Som väntat röstades direktivet till Norrenergi igenom trots att Allianspartierna yrkade avslag. Men kan man dock skönja en liten osäkerhet från (S) styret?? En "kontrollstation" har lagts in till sista kvartalet i år då man återigen ska gå igenom kostnaderna.

Kostnaderna har ju som sagt skenat och är nu nästan uppe i den otroliga summan 4 miljarder. Betänk då också att det finns ett politiskt konsensus över partigränserna att gräva ner järnvägen i centrala Sundbyberg. En investering i miljardklassen likaså. Hur mycket mäktar man med egentligen?

måndagen den 29:e mars 2010

Kraftvärmedebatt även i Solna kommunfullmäktige

Även i Solna har man idag debatterat kraftvärmefrågan och Kymlinge, som ärende nummer 10 för kvällen. Centerpartiet i Solna har då frågan tidigare behandlats i kommunstyrelsen uttalat sig till förmån för andra lösningar än kraftvärmeverk i Kymlinge. Övriga sex partier i fullmäktige väntas däremot rösta för att ge Norrenergi direktivet att bygga värmeverket.